text.skipToContent text.skipToNavigation

Terms and Conditions Page

Test

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://impeldelivery.pl/

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE

 

1.        Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://impeldelivery.pl/, prowadzonego przez Usługodawcę.

2.        Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW.

II. DEFINICJE

1.        Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Dni robocze : dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

 

Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Pierwsze hasło jest nadawane przez usługodawcę. Użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu do konta.

 

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego po zalogowaniu się do Konta, których zaznaczenie oznacza odpowiednio zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

 

Komentarz – opinia Usługobiorcy dotycząca wcześniejszej Opinii lub Komentarza.

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

 

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, dostępny po uprzedniej rejestracji.

 

Formularz Komentarza - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca dodaje Komentarz. 

 

Formularz Opinii - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca dodaje Opinie.

 

Formularz Negocjacji cen – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o wycenę.

 

Formularz Zamówienia (Koszyk): elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

 

Login : adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

 

Nick – pseudonim, pod którym Usługobiorca może umieszczać Treści.

 

Opinia - opinia Usługobiorcy dotycząca Towaru.

 

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

 

Sklep internetowy – to serwer internetowy o adresie http://impeldelivery.pl/.

 

Konto użytkownika : zespół funkcjonalności Sklepu internetowego dostępny dla osób upoważnionych przez Klienta do korzystania z Konta w jego imieniu.

 

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.

 

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

 

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na wyświetlaniu Użytkownikowi treści stron Sklepu internetowego, posiadaniu Konta w Sklepie internetowym, korzystaniu z Formularza Zamówienia, korzystaniu z formularza reklamacji w celu zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru, złożeniu za pośrednictwem formularza Negocjacji cen w sprawie wyceny, zamieszczaniu Treści w Sklepie internetowym. Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Użytkownika/Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

 

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że przepisy pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Kliencie należy przez to rozumieć również Konto Użytkownika przypisanego do Konta tego Klienta, chyba, że wprost postanowiono inaczej. Umowy sprzedaży zawierane przez użytkowników Konta Użytkownika zgodnie z przyznanym przez Usługobiorcę poziomem uprawnień, zawierane są w imieniu i na rzecz Klienta.

 

Usługodawca : Impel Delivery Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000851587, o kapitale zakładowym w wysokości 6000000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 615-184-19-53, REGON: 230221763, e-mail: dokdelivery@impel.pl, (dalej również Impel Delivery Sp. z o.o.). Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.

 

Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

2.        Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

Wymagania techniczne, które musi spełnić Klient, aby korzystać z Usług za pośrednictwem strony WWW: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Edge, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji, rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, włączona opcja akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.        Sklep internetowy

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Użytkownika. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.  

 

2.        Konto

a.        W celu założenia Konta Użytkownik musi wypełnić w formularzu rejestracyjnym, dostępnym pod linkiem Zarejestruj się, wszystkie pola oraz kliknąć na przycisk „Rejestracja”.

b.        Odmowa uzupełnienia pola nieoznaczonego „niewymagane” uniemożliwia utworzenie Konta.

c.        Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.

d.        Po weryfikacji danych Usługodawca rejestruje Usługobiorcę w systemie. Na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z Konta.

e.        Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

                                                               i.      Nie ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta.

                                                              ii.      Wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie.

                                                             iii.      Nie zapisywać Hasła.

                                                             iv.      Zmieniać Hasło w regularnych odstępach czasu.

f.         W ramach Konta Klient ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Sklepu internetowego:

                                                               i.      Wyszukiwarka złożonych zamówień, faktur VAT,

                                                              ii.      Wyszukiwarka Ofert złożonych przez Usługodawcę,

                                                             iii.      Formularz reklamacji,

                                                             iv.      Wyszukiwarka reklamacji,

                                                              v.      Formularz zapytania

                                                             vi.      Możliwość edycji danych Usługobiorcy, dodawania miejsc dostaw Towarów,

                                                           vii.      Możliwość zamieszczania Treści.

g.        Klient będący przedsiębiorcą ma możliwość utworzenia w ramach Konta oddzielnych Kont Użytkowników z różnymi poziomami uprawnień dla ich użytkowników.

h.        Klient może zamknąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie Impel Delivery Sp. z o.o., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres dokdelivery@impel.pl lub w formie pisemnej na adres: Impel Delivery Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 55-040 Bielany Wrocławskie. Użytkownik Konta Użytkownika nie może zamknąć Konta Usługobiorcy.

i.         Zamknięcie Konta:

                                                               i.      nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie zamknięcia Konta,

                                                              ii.      nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie zamknięcia Konta.

                                                             iii.      nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie zgłoszenia reklamacji.

                                                             iv.      Nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę przed zamknięciem Konta.

 

3.        Formularz Zamówienia

a.        Usługa Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

b.        Korzystanie z Formularz Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostarczenia Towarów.

c.        Klient może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Zamów”. Klient może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje usunięcie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje usunięcie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.

d.        Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Dostępność Towaru jest weryfikowana każdorazowo po naciśnięciu na przycisk „Zamów”.

e.        Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamów” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży.

 

4.        Formularz reklamacji

a.        W celu skorzystania z Formularza reklamacji konieczne jest zalogowanie się do Konta.

b.        Usługa Formularza reklamacji rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta kategorii zgłoszenia Reklamacja oraz wskazania numeru zamówienia, której dotyczy reklamacja a ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij”.

c.        Korzystanie z Formularza reklamacji polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja, wypełnieniu wszystkich danych. System informatyczny Sklepu internetowego domyślnie zaczytuje do formularza dane właściciela Konta.

d.        Klient może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu reklamacji do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij”. Klient może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza reklamacji poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza reklamacji i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

e.        Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Wyślij” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

 

5.        Zamieszczanie Treści

a.        Usługodawca udostępnia możliwość zamieszczania Opinii o Towarach będących w ofercie Sklepu internetowego, Komentarzy do Opinii lub innych Komentarzy.

b.        W celu zamieszczenia Opinii, Komentarza konieczne jest zalogowanie się do Konta.

c.        Klient może dodawać Opinie oraz Komentarze pod pseudonimem, korzystając z wybranego przez siebie „Nicka” .

d.        Zamieszczanie Treści odbywa się za pośrednictwem Formularza Opinii, Komentarza.

e.        Korzystanie z Formularza Opinii polega na dokonaniu wyboru w udostępnionych polach wyboru, wpisaniu tekstu w polach tekstowych lub dodaniu zdjęć lub linków do filmu.

f.         W celu opublikowania Opinii Usługobiorca musi zaznaczyć wszystkie pola wyboru, uzupełnić wszystkie pola tekstowe zaznaczone, jako obowiązkowe oraz kliknąć na przycisk „Dodaj opinię”.

g.        Korzystanie z Formularza Komentarza polega na zamieszczeniu tekstu w polu tekstowym.

h.        W celu opublikowania Komentarza Klient musi wpisać tekst w pole tekstowe oraz kliknąć na przycisk „Dodaj komentarz”.

i.         Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z edytowanego Formularza Opinii lub Komentarza poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu w trakcie edycji danego Formularza powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

j.         Dodawane przez Klienta Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, adresów e-mailowych, nr komunikatorów, wizerunku osób fizycznych, linków do innych stron poza www.impeldelivery.pl oraz poza profilami, kanałami lub kontami prowadzonymi przez Usługodawcę w mediach społecznościowych, linków do filmów w serwisie YouTube, ocen serwisów Usługodawcy oraz serwisów producentów, zdjęć i grafik nie związanych z Towarem lub zastosowaniem Towaru. Zabronione jest dodawanie opinii nieprawdziwych, pisanych na zamówienie osób trzecich, w celu wprowadzenia w błąd innych osób w zakresie posiadania lub nie posiadania określonych cech przez Towary będące przedmiotem opinii, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 10.

k.        Treści nie mogą być kopiowane z innych treści, których autorem jest Klient, znajdujących się w Internecie.

l.         Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003.153.1503 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DZ.U. 2016.3 ze zm.)

m.      Do Opinii mogą być dodawane zdjęcia (pliki typu jpg, png.) lub filmy (link do YouTube) związane z Towarem lub zastosowaniem Towaru.

n.        Autorem Treści może być tylko podmiot dodający daną Treść. Dodając Treść, Klient, który nie posiada Subkonta, oświadcza, że jest jej autorem oraz, że korzystanie przez Usługodawcę z danej Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich.

o.        Jeżeli Treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Klient będący jej autorem zwany dalej Licencjodawcą, zamieszczając Treści w Sklepie Internetowym udziela Usługodawcy, zwanemu dalej Licencjobiorcą, na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela mu nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do ww. utworów.

p.        Klient, który utworzył Konto Użytkownika oświadcza, iż użytkownicy konta Użytkownika, którzy dodają w ramach jego Konta Treści stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami) udzielają mu każdorazowo na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udzielają Usługobiorcy nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na wyrażanie w ich imieniu osobom trzecim zgody na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Usługobiorcę w ich imieniu autorskich praw osobistych.

q.        W przypadku, gdy podmiotem dodającym Treści jest użytkownik konta Użytkownika, jeżeli ww. Treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Klient zwany dalej Sublicencjodawcą, udziela Usługodawcy, zwanemu dalej Sublicencjobiorcą, na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela mu nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, nie wykonywać przysługujących autorskich praw osobistych przysługujących autorom ww. utworów.

r.         Termin obowiązywania licencji lub sublicencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia utworu na stronie Sklepu internetowego.

s.        Usługodawca ma prawo moderować Treści pod względem ich zgodności z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca ma prawo nie publikować Treści w przypadku, gdy w jego ocenie nie spełniają warunków, o których mowa powyżej.

t.         Usługodawca może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Usługobiorców sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom lub instytucjom w związku z prowadzonymi przez ww. organy i instytucje postępowaniami dotyczącymi dodania Treści przez Klienta.

u.        W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Treści, praw Usługodawcy, Usługobiorcy lub praw osób trzecich, przepisów prawa, Regulaminu lub Polityki prywatności każdy może zawiadomić Usługodawcę za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie sklepu po kliknięciu na przycisk „Zgłoś nadużycie”.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.        Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2.        Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do Sprzedawcy., w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dokdelivery@impel.pl. lub w formie pisemnej na adres: Impel Delivery Sp. z o.o., ul. Magazynowa 4, 55-040 Bielany Wrocławskie.

3.        Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a.        dane Klienta (imię, nazwisko, adres, nr NIP, adres poczty elektronicznej),

b.        uzasadnienie reklamacji.

4.        Sprzedawca. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

VII. DANE OSOBOWE

 

1.        Administratorem danych osobowych Usługodawcy jest Prowadzący Sklep – Impel Delivery Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. ul. Antoniego Słonimskiego 1.

2.        Dane przetwarzane będą w celu zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

3.        Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

a.        Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b.        Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c.        Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d.        Archiwizowania.

4.        Dane Klienta mogą być przekazywane osobom tj.

a.        Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b.        Podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c.        Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d.        Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e.        Podmiotom wspierającym Prowadzącego sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Prowadzącego Sklep.

5.        Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolności podania danych.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia, odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Inspektor Ochrony Danych: tel. +48 22 211 18 60, e-mail: iod-gi@impel.pl

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1.        Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Klintowi na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

2.        Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a.        Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

b.        Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

c.        Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

2.        Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

3.        Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022r.