text.skipToContent text.skipToNavigation

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO (OWS)

www.impeldelivery.pl

 

1.          INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1         Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Kappa Sp. z o.o. oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2         Sklep internetowy –serwis internetowy o adresie www.impeldelivery.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzony przez Sprzedawcę.

1.3         Sprzedawca: Kappa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000851587, o kapitale zakładowym w wysokości 6000000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 615-184-19-53, REGON: 230221763, e-mail: dokdelivery@impel.pl, (dalej również Kappa Sp. z o.o.). Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.4         Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.5         Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

1.6         Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.7         Cennik ogólny – ceny brutto widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Konta.

1.8         Cennik indywidualny – cennik ustalony wyłącznie dla Klienta będącego Przedsiębiorcą wyrażony w cenach netto.

1.9         Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.10      Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.11      Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.

1.12      Negocjacje cen – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Prośba o negocjacje cen” umożliwiająca skierowanie do Sprzedawcy prośby o przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.13      Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego po zalogowaniu się do Konta, których zaznaczenie oznacza odpowiednio zgodę na treść niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, Regulaminu oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

1.14      Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.15      Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.16      OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

 

 

2.          ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

2.1         Połączenie ze stroną internetową www.impeldelivery.pl. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2         Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1     założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta.

2.2.2     prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a.     dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego

b.     dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym.

2.2.3     zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności.

2.2.4     zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie”.

2.2.5     potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”.

2.3         W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Zamów”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowanie” przestaje wiązać Kappa Sp. z o.o. z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego, bez kliknięcia na przycisk „Zamów” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4         Do chwili kliknięcia przycisku „Zamów” na etapie „Podsumowanie”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5         Kliknięcie przycisku „Zamów” oznacza:

2.5.1     Potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2     potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z Kappa Sp. z o.o. skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6         Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamów” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, Kappa Sp. z o.o. sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.

3.          CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

 

3.1       Ceny w Sklepie internetowym przed zalogowaniem są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny w Sklepie internetowym po zalogowaniu są podawane w polskich złotych (PLN) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

3.2       Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia,  sposób płatności, aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

3.3       Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

3.3.1                       Limit kredytowy - płatność przelewem bankowym, w odroczonym terminie indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Przedsiębiorcy, w ramach limitu kredytu kupieckiego. W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta, po przyznaniu mu przez Sprzedawcę limitu kredytowego, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem kolejnego zakupu poinformować Sprzedawcę o tym fakcie.

 

3.4       W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury.

3.5       W przypadku gdy po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (za którą nie ma zapłaty) Klient zwraca towar lub zmianie ulega cena sprzedaży, co skutkuje wystawieniem faktury korygującej. to ww. faktura korygująca jest w pierwszej kolejności automatycznie przypisywana do faktury do której została wystawiona i w efekcie należność za fakturę pozostająca do zapłaty pomniejszana jest o wartość korekty. Klient nie może żądać rozliczenia kwoty wynikającej z wystawionej faktury korygującej do faktury jeszcze nie zapłaconej z inną niezapłaconą fakturą wystawioną przez Sprzedawcę.

3.6       W przypadku gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot na konto lub zaliczenie na poczet ceny sprzedaży za przyszłe zakupy Klienta.

4.          Warunki dostarczenia towarów

 

4.1       Kupione towary będą dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe, specjalistycznym transportem samochodowym lub odebrane osobiście przez Klienta w punkcie odbioru określonym na etapie składania Zamówienia.

4.2       Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.          Pozostałe warunki sprzedaży

 

5.1         W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Klientem, który prowadzi działalność gospodarczą Kappa Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

5.2         W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Klientem, który prowadzi działalność gospodarczą Kappa Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

5.3         Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

5.4         Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

5.5         Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

 

6.          Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – przedsiębiorcy.

 

6.1         Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient jest informowany za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, poprzez udostępnienie interaktywnego formularza zwrotu.

6.2         Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:

a) Towarów posiadających w Sklepie internetowym ikonę „wyprzedaż” lub „brak zwrotu”

b) Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Przedsiębiorcę Zapytania ofertowego.

c) towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie w wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji.

d) towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

6.3         Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

6.4         Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:

6.4.1     Klient, za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, zleca Sprzedawcy wykonanie za wynagrodzeniem usługi organizacji transportu zwracanego towaru.

6.4.2     zlecenie, o którym mowa w ust. 6.4.1 składane jest przez Klienta w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru.

6.4.3     zwracany towar nie może przekraczać maksymalnych wymiarów: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 1000 kg .

6.5         Złożenie zlecenia usługi organizacji transportu zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 6.4.2., jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6.6         Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji zwrotu towaru jest każdorazowo określona na etapie wypełniania elektronicznego formularza zwrotu.

6.7         Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy.

6.8         Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji transportu zwracanego towaru są takie same jak w przypadku zakupu towaru, którego dotyczy zwrot.

6.9         W przypadku gdy Klient, prowadzący działalność gospodarczą złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust.. 6.1 lub zwracany towar nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 6.2 Przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

 

7.          Rękojmia za wady towaru

 

7.1         Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

7.2         Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

7.3         Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Kappa Sp. z o.o. roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

7.4         W celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury reklamacji Kappa Sp. z o.o. sugeruje korzystane ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Zgłoszenia”. Sprzedawca na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

7.5         Niezależnie od możliwości, o której mowa w ust. 7.4, reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do Kappa Sp. z o.o., oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dokdelivery@impel.pl lub w formie pisemnej na adres: Kappa Sp. z o.o., Dział reklamacji,  ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław.

7.6         Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od Kappa Sp. z o.o. poprzez przedłożenie dowodu zakupu towaru.

7.7         Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Klienta w terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

7.8         W przypadku, gdy Klient korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe, Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży wadliwego towaru o ile wada jest istotna.

 

8.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1         W przypadku Klienta, który prowadzi działalność gospodarczą, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.2         Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Kappa Sp. z o.o. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

8.3         OWS obowiązują od dnia 19.06.2024 r.